Presentació

Presentació

OBJECTIUS I FUNCIONS QUE CORRESPONEN A LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE SAGUNT.

 

VERSIÓ 1: MAIG 2021

  

OBJECTIUS I FUNCIONS QUE EXERCEIX

Els responsables de la Intervenció municipal, Funcionaris d'Habilitació Nacional seleccionats i nomenats pel Ministeri d'Administracions Públiques, juntament amb el personal assignat al departament d'Intervenció, desenvolupen les següents funcions que amb caràcter reservat els atribueix la normativa estatal:

 

 1. La funció de Comptabilitat i el subministrament d'informació. El Compte General.

  

 1. El control intern (actuacions fiscalitzadores de funció interventora, control permanent i auditoria)

 

 1. Altres informes i actuacions que li atribueix la normativa.

 

FUNCIÓ DE COMPTABILITAT I EL SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ.

EL COMPTE GENERAL

 

 Portar i desenvolupar la comptabilitat financera i la d'execució del pressupost de l'Entitat Local d'acord amb les normes generals i les dictades pel Ple de la Corporació.

 • Formar el Compte General de l'Entitat Local.

 

 • Portar la comptabilitat de l'Entitat Local, emetent les instruccions tècniques oportunes

 

 • Organitzar un adequat sistema d'arxiu i conservació de tota la documentació i informació comptable que permeta posar a la disposició dels òrgans de control els justificants, documents, comptes o registres del sistema d'informació comptable per ells sol·licitats en els terminis requerits.

 

 • Elaborar la informació a què es refereix l'article 207 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals sobre l'execució dels pressupostos, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple establisca.

 

 • Realitzar la liquidació del pressupost corrent a què es refereix l'article 168 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que s'establisca pel Ple de l'Entitat Local.

 

 • La gestió del registre comptable de factures i el seu seguiment per a complir els objectius de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, emetent els informes que la normativa exigisca.

 

 

EL CONTROL INTERN

 1. EL MODEL DE CONTROL INTERN

A proposta de la Intervenció, mitjançant acord unànime del Ple municipal, al desembre de 2019 es va aprovar el nou model de control Intern per a l'Ajuntament de Sagunt.

 Aquest acord, que incloïa un règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia i un acord de requisits bàsics municipal, va pretendre donar resposta a les exigències del nou Reglament de control intern aprovat Reial decret 424/2017, de 28 d'abril.

Els seus objectius són normalitzar l'exercici de la fiscalització d'expedients i implementar un règim de control financer que contribuïsca a millorar l'eficàcia del control de tota l'activitat economicofinancera de l'Ajuntament.

En aquest model hi ha 2 tipus d'actuacions: Funció interventora i control financer.

 

 1. FUNCIÓ INTERVENTORA

 

L'exercici de la funció interventora consisteix en la fiscalització prèvia dels actes que reconeguen drets de contingut econòmic, autoritzen o aproven despeses, disposen o comprometen despeses i acorden moviments de fons i valors. També inclou la intervenció del reconeixement de les obligacions i intervenció de la comprovació material de la inversió, així com la intervenció formal de l'ordenació formal i material del pagament. 

Es realitza a través de la verificació del compliment dels requisits legals necessaris per a l'adopció de l'acord mitjançant l'examen de tots els documents que preceptivament hagen d'estar incorporats a l'expedient. En la intervenció material es comprovarà la real i efectiva aplicació dels fons públics.

 El resultat dels seus informes s'incorpora en l'informe resum anual que es presenta al Ple i la Intervenció General de l'Estat.

 

 1. EL CONTROL FINANCER

  

Què és?

 El control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per a comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regeixen i, en general, que la seua gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l'ús dels recursos públics locals.

  

Quins tipus hi ha?

El control financer comprèn les modalitats de control permanent i l'auditoria pública, incloent-se en ambdues el control d'eficàcia

  

Com s'executa?

La Intervenció elabora tots els anys el Pla Anual de Control Financer (PACF), en el qual s'inclouen les actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant l'exercici, en funció dels mitjans disponibles.

  

Quin és el contingut del PACF?

En ell s'agrupen dos tipus d'actuacions:

Actuacions de control obligatòries previstes en la normativa en les àrees de gestió pressupostària, subvencions, personal, sostenibilitat financera, comptabilitat, tributs, patrimoni i urbanisme (informes obligatoris permanents planificables i no planificables.

Actuacions seleccionades sobre la base d'una anàlisi de riscos, coherent amb els objectius a complir, les prioritats fixades per a cada exercici i els mitjans disponibles. Ací s'inclouen les auditories financeres, de compliment i operatius que es realitzen sobre l'activitat dels Ens del Sector Públic Municipal.

Datos sagunto hacienda

Organigrama entidades del sector publico sagunto

entidades que consolidan a efectos de la LOEPSF

Entidades en las que participa el ayuntamiento de sagunto