Avalua la Transparència Municipal

80 Indicadors de Transparència (ITA)

A continuació es mostra la informació que fa pública l'Ajuntament de Sagunt referenciada ​a l'últim dels Índexs de Transparència dels Ajuntaments que va elaborar i va publicar l'entitat Transparencia Internacional España​

Aquest índex està dirigit a mesurar el nivell de transparència dels Ajuntaments en relació amb huitanta indicadors que estan dividits en sis àrees de transparència. 

Ací es pot comprovar, d'una forma senzilla, el grau de transparència municipal segons aquest índex:

Icono el plenoA) TRANSPARÈNCIA ACTIVA I INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPA​​L 

Icono administracion electrónica B) PÀGINA WEB, RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT, I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Icono hacienda pública C) TRANSPARÈNCIA ECONÒMIC-FINANCERA 

Icono convenios D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS, CONVENIS, SUBVENCIONS I COSTOS DELS SERVICIS 

Icono urbanismo E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT 

Icono transparenciaF) DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ

 

80 INDICADORS ​​DE T​RANSPARÈNCIA

 

A) TRANSPARÈNCIA ACTIVA I INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPA​​L (21)

 

A.1) Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament (8)

1. Les dades biogràfiques de l'Alcalde/ssa i dels regidors/as de l'Ajuntament, especificant com a mínim el seu(s) nom(s) i cognoms, càrrec, actual, foto, ressenya biogràfica -mínim de quatre línies cadascun- o el seu CV, així com les seues adreces electròniques. 

Curriculum vitae de l'Alcalde, Regidors, Regidores i les seues adreces electròniques​

2. L'agenda institucional de l'Alcalde/ssa, amb indicació i el detall de les activitats ja celebrades tant com aquelles programades per a la seua pròxima realització (data, hora, lloc, descripció de l'activitat i principals participants).​

Agendes institucionals de l'Alcalde, regidors i regidores

3. Es publiquen de forma detallada i individualitzada les despeses de viatge de l'Alcalde/ssa, i dels altres càrrecs electes de l'Ajuntament.

Despeses de viatge de l'Alcalde/ssa, i dels altres càrrecs electes

4. La Relació de Llocs de treball (RPT) de l'Ajuntament, així com la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança o Personal eventual, i l'import individual o col·lectiu de les seues retribucions.​

Relació de Llocs de treball (RLT) de l'Ajuntament​

Relació individualitzada Personal eventual, i l'import de les seues retribucions

5. Les dades bàsiques de tots i cadascun d'òrgans descentralitzats, ens instrumentals i/o societats municipals, amb indicació detallada del seu objecte social, així com els enllaços a les webs dels mateixos.

Les dades bàsiques dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i/o societats municipals, amb indicació detallada del seu objecte social, així com els enllaços a les webs d'aquests

Percentatge de participació de l'Ajuntament en cada entitat 

6. La Relació de Llocs de Treball (RLT) o Plantilles de Personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals al complet, indicant-se la denominació dels llocs i les places de cada càrrec de confiança en ells existents.

Relació de Llocs de treball (RLT) de cadascun dels organismes

7. Les retribucions percebudes pels alts càrrecs (almenys de tots els càrrecs electes i dels Directors Generals si n'hi ha) de l'Ajuntament i dels màxims responsables de les Entitats participades per aquest.

Retribucions percebudes pels alts càrrecs de l'Ajuntament

Retribucions percebudes pels màxims responsables de les Entitats participades (veure en webs pròpies)

8. El Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament.

Declaració de Béns, Drets i Activitats dels Alts càrrecs de l'Ajuntament

 

A.2) Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament (6)

9. Els plans i programes anuals i plurianuals (vg. l'Agenda Local 21, i/o el Pla o mapa Estratègic) municipals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seua consecució, i resultats o grau de consecució d'objectius obtinguts.

Plans i programes municipales

10. Un organigrama actualitzat que permet comprendre l'estructura organitzativa de l'ajuntament i identificar a les persones responsables dels diferents òrgans de govern i les seues respectives funcions, incloent si escau les Juntes de Districte o barris, així com conéixer les seues relacions de dependència.

Organigrama Municipal

Veure la informació de cada òrgan en:

Ple I Alcaldia I Junta de Govern I Regidories Delegades I Comissions Informatives I Consells Sectorials I Junta de Portaveus​

11. Es publica la política o la manera de dur a terme la gestió, la conservació i l'eliminació dels documents i arxius de l'Ajuntament.

Indicador en elaboració

12. Es publica la relació revisada i/o actualitzada d'Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament, indicant el corresponent règim en cadascun d'ells.

Relació d'Immobles​

13. La relació detallada de tots els vehicles oficials (propis, llogats, o cedits) adscrits a l'Ajuntament (incloent si escau els dedicats a serveis públics)

Relació de Vehicles

14. L'inventari actualitzat de béns i drets de l'Ajuntament de cadascun dels tres últims exercicis tancats.

Indicador en elaboració

 

A.3) Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials (7)

15. Existeix i es publica el Codi ètic o de bon govern de l'Ajuntament (preferentment adaptat al nou Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics en la FEMP).

Indicador en elaboració

16. Els ordres del dia prèvies dels Plens Municipals.

Ordres del dia dels Plens

17. Les actes íntegres dels Plens Municipals.

Actes dels Plens

18. Els acords complets de les Juntes de Govern, i les Actes íntegres quan actuen per delegació del Ple.

Acords de la Junta de Govern Local

19. Els arxius d'àudio (podcast) o dels vídeos de les sessions dels plens municipals.

Sessions dels Plens

Vídeos dels Plens

Plens en directe

20. Les resolucions judicials (amb un enllaç al seu contingut íntegre) que afecten l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc.) (Si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web i no puntuarà com a part de l'índex). 

Icono excelResolucions judicials Icono pdfResolucions judicials

21. Les resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autoritzacions d'exercici de l'activitat privada a alts càrrecs (si no les hi haguera hagut, això es publicarà expressament en la web).

Autoritzacions o reconeixements de compatibilitat dels empleats públics

Autoritzacions d'exercici de l'activitat privada a Alts Càrrecs​

 

B) PÀGINA WEB, RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT, I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (15)

 

B.1) Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals (8)

22. S'ha implantat en la web de l'Ajuntament una secció específica en matèria de transparència, o bé l'Ajuntament compta amb un portal de transparència enllaçat a la pròpia web municipal. 

Portal de Transparència

Secció Transparència en pàgina web

23. La web (i si escau el portal de transparència de l'Ajuntament) compta amb un cercador operatiu i clarament visible.

Cercador del Portal de Transparència

Cercador de la pàgina web

24. La web (i si escau el portal de transparència de l'Ajuntament) compta en la seua portada amb un Mapa web que permet veure en un sol lloc l'estructura dels continguts inclosos en els mateixos i els seus accessos en hipervincle.

Mapa web

25. Es publica el catàleg general de serveis municipals, així com les seus dels serveis i equipaments de la corresponent entitat, amb adreça, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seues pàgines web i/o adreces de correu electrònic.

Catàleg de serveis municipals organitzat per seus

Directori Organitzatiu

26. Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius a la disposició del ciutadà, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i si escau formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica.

Catàleg de tràmits

27. Existeix i s'informa sobre una/s Carta/s de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establits en la/s mateixa/s.

Cartes de Serveis municipals​

28. Existeix i s'anuncia un Canal específic de denúncies per als ciutadans.

APP d'Incidències

Tràmit electrònic de Queixes, Suggeriments i Reclamacions

29. S'informa en la web (i mitjançant xarxes socials, si escau) sobre incidències actuals en la prestació dels serveis municipals.

Notícies d'actualitat

Facebook del Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament

Twitter del Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament

Canal de Youtube del Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament​

 

B.2) Participació ciutadana i informació d'interés per al ciutadà (7)

30. Es publiquen en la web dades o informació estadística sobre les consultes i suggeriments rebuts de ciutadans o organitzacions.

Indicador en elaboració

31. Es contempla en la web un espai perquè expressen les seues opinions i propostes els Grups polítics municipals.

Opinions i propostes dels Grups Polítics Municipals

Mocions i proposicions dels Grups Polítics Municipals

32. Existeix en la web el directori d'entitats i associacions de veïns del municipi, i es contempla en la mateixa un espai reservat per a estes Associacions.

Portal d'Associacions en pàgina web​

Portal d'Associacions en la web Participa Sagunt

33. Existeixen en la web fòrums de discussió, o bé existeixen perfils actius de l'ajuntament en les xarxes socials.

Xarxes Socials de l'Ajuntament​​

34. Existeix i es publica en la web el conjunt de normes que estableixen i regulen els procediments i òrgans perquè els veïns puguen participar efectivament en els assumptes de la vida pública local (Reglament de Participació ciutadana i/o uns altres).

Carta de Participació Ciutadana

Reglament Orgànic Municipal (Veure Títols III i IV)

35. Existeixen i s'informa en la web sobre els Consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana.

Consells Sectorials Municipals

Informació sobre altres canals de participació ciutadana

36. La web informa sobre les vies per a la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics, sobre polítiques específiques i/o sobre pressupostos municipals.

Participació Ciutadana

 

 

C) TRANSPARÈNCIA ECONÒMIC-FINANCERA (11)

 

C.1) Informació comptable i pressupostària (6)

37. Els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució.

Pressupostos Generals

Estat d'execució

Visor Pressupostari

38. Les Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, Alcalde o Regidor Delegat.

Modificacions pressupostàries

39. Els pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals (en un apartat específic de la web); (si l'Ajuntament no tinguera aquests organismes, s'indicarà expressament en la web), i no puntuarà com a part de l'índex.

Pressupostos dels Organismes Dependents (veure en els pressupostos generals de cada any) 

NOTA: Els organismes dependents són: Consell Local Agrari (1.B); Societat​​ Anònima de Gestió (1.C); Aigües de Sagunt (1.D)

40. L'indicador financer d'Autonomia fiscal: Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals.

 Icono pdfIndicador d'Autonomia Fiscal

Veure tots els indicadors econòmic-financers (indicador núm. 9)

41. L'indicador financer de Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit).

 Icono pdfIndicador de capacitat o necessitat de finançament​

Veure tots els indicadors econòmic-financers (indicador núm. 28)

42. L'entitat informa explícitament en la web que publica els seus comptes en la Plataforma del Tribunal de Comptes sobre Rendició de Comptes.

Informació en web sobre Rendició de Comptes

Informació en Portal de Transparència sobre Rendició de Comptes

Consulta d'entitats i comptes en Plataforma de Rendició de Comptes​

 

C.2) Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals (5)

43. Es publiquen els Comptes Anuals/Compte General de l'Ajuntament (Balanç, Compte de Resultat econòmic-patrimonial, Memòria,i liquidació del Pressupost).

Comptes Generals de l'Ajuntament

44. Es publiquen els indicadors: a) Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris/Núm. habitants); i b) Inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes (Capítol VI i VII)/Núm. habitants). 

 Icono pdfIndicador d'ingressos fiscals​

 Icono pdfIndicador d'inversió per habitant

Veure tots els indicadors econòmic-financers (a-indicador núm. 10) (b-indicador núm. 13)

45. Es publica la informació sobre el Període mitjà de pagament a proveïdors d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària.

Període mitjà de pagament a proveïdors​ PMP (en pàgina web)

PMP en el Portal de la Central d'Informació Economicofinancera (Ministeri d'Hisenda)​ 

46. Es publica l'import del deute públic municipal consolidada i la seua evolució en comparació amb exercicis anteriors.

Deute públic municipal consolidat i evolució en web​

Icono pdfDeute viu 2016-2019 I Icono excelDeute viu 2016-2019.xlsx I Icono documentosDeute viu 2016-2019.csv

47. Es publiquen els Informes d'Auditoria de comptes i els de Fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal.

Informes de Fiscalització

 

D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS, CONVENIS, SUBVENCIONS I COSTOS DELS SERVICIS (12)

 

D.1) Contractacions (7)

48. Es publiquen de forma immediata cadascun dels Contractes (tots els contractes no menors) realitzats per l'Ajuntament, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals si escau s'haja publicitat, el nombre de licitadors participants en cadascun i la identitat dels adjudicataris.

Publicació Contractes (No Menors) en Plataforma Contractació del Sector Públic:

Perfils de l'Ajuntament de Sagunt en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP)​

Contractes de la Junta de Govern Local​ (veure en pestanya “licitacions”)

Contractes del Ple (veure en pestanya “licitacions”)

Relació de contractes d'emergència adjudicats a conseqüència de la Covid-19

logo pdf Relació de contractes d'emergència per Covid-19 en format .pdf

logo excel Relació de contractes d'emergència per Covid-19 en format .xls

49. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors realitzats per l'Ajuntament amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).

Publicació dels Contractes Menors en la Plataforma Contractació del Sector Públic (des de 2019). Seleccioneu la pestanya “Contractes Menors”.

Publicació dels Contractes Menors en Portal de Transparència (inclou els anteriors a 2019).

A més, ací es pot consultar una relació dels contractes menors adjudicats en els últims anys:​

Any 2021  

icono excelcontractes_menors_2021.xlsIcono pdfcontractes_menors_2021.pdf  

 I Icono documentocontractes_menors_2021.csv​​

Any 2020: 

 Icono excelcontractes_menors_2020.xlsIcono pdfcontractes_menors_2020.pdf  

 I Icono documentoscontractes_menors_2020.csv​​

Any 2019:

 Icono excelcontractes_menors_2019.xlsIcono pdfcontractes_menors_2019.pdf  

 I Icono documentoscontractes_menors_2019.csv​

50. Les modificacions dels Contractes realitzats per l'Ajuntament (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).

Les modificacions dels Contractes es publiquen directament en cadascun dels expedients de contractació dins de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP)​:

Contractes de la Junta de Govern Local (veure en pestanya “licitacions”)​

Contractes del Ple (veure en pestanya “licitacions”)​

51. S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació.

Composició i forma de designació de les taules 

Veure convocatòries en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP)​​ (des de 2019)

52. Es publiquen les Actes de les Taules de contractació (mitjançant un enllaç directe i específic en la web per a aquesta informació).

Actes de les Taules de Contractació (des de 2019):

- Actes dels contractes de la Junta de Govern Local (veure en cada expedient)

- Actes dels contractes del Ple (veure en cada expedient)

53. Les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels Contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.

Icono pdfEstadístiques_Any 2021 I Icono excelEstadístiques_Any 2021

Icono pdfEstadístiques_Any 2020 I Icono excelEstadístiques_Any 2020​

Icono pdfEstadístiques_Any 2019 I Icono excelEstadístiques_Any 2019

54. L'Ajuntament informa explícitament en la web que publica els seus contractes en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP) (directament o per agregació en la Plataforma de contractació autonòmica).

Indicació explícita en la web de la publicació dels contractes en la PCSP​

 

D.2) Convenis, encàrrecs de gestió i subvencions (3)

55. La relació de convenis i encàrrecs de gestió subscrits, amb indicació de les parts signants, el seu objecte i si escau les obligacions econòmiques convingudes.

Convenis i encàrrecs de gestió​

56. La relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l'Ajuntament, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.

Icono excelsubvencions concedides 2021.xls​

Icono pdfsubvencions concedides 2021.pdf

Icono documentossubvencions concedides 2021.csv​​

Subvencions i ajudes públiques concedides (seu electrònica)

Subvencions i ajudes públiques(enllaços en el Portal de Transparència)

Subvencions i ajudes públiques en la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS):

- Convocatòries en BDNS 

- Concessions en BDNS

Relació de subvencions concedides en anys anteriors:

 Icono excelconcessions 2017-2020.xls​Icono pdfconcessions 2017-2020.pdf I Icono documentosconcession​s 2017-2020.csv​​

57. Es publiquen les assignacions econòmiques que es concedeixen a cadascun dels Grups polítics municipals.

Assignacions mensuals a cadascun dels Grups Polítics Municipals

Any 2021:

Icono pdfAssignacions Grups Polítics 2021 (anual) 

icono excelAssignacions Grups Polítics 2021 (anual)

Icono documentoAssignacions Grups Polítics 2021.csv​ (anual)

Any 2020:

 Icono pdfAssignacions Grups Polítics 2020 (anual) 

 Icono excelAssignacions Grups Polítics 2020 (anual)

 Icono documentosAssignacions Grups Polítics 2020.csv​ (anual)

 

D.3) Subministradors i costos dels serveis (2)

58. Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament.​

Any 2021:

Icono pdfLlistat proveïdors més importants (Any 2021).pdf​

icono excelLlistat proveïdors més importants (Any 2021).xls

Icono documentoLlistat proveïdors més importants (Any 2021).csv​

Any 2020:

 Icono pdfLlistat proveïdors més importants (Any 2020).pdf​

 Icono excelLlistat proveïdors més importants (Any 2020).xls

 Icono documentosLlistat proveïdors més importants (Any 2020).csv​

59. Es publica informació sobre el Cost efectiu dels serveis prestats per l'Ajuntament (sobre la base de la normativa de l'Ordre HAP/2075/2014).

Cost efectiu dels Serveis Municipals

 

E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT (12)

 

E.1) Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics (5)

60. El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plans que ho detallen.

Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) amb mapes i plans

61. En relació amb l'àmbit mediambiental es publiquen: a) Les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment d'aquests; b) Els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals (si no han realitzat aquests estudis, s'indicarà expressament en la web).

Polítiques i programes relatius al medi ambient

Estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc

Estudis d'integració paisatgística​

62. Les modificacions aprovades del PGOU i els Plans parcials aprovats.

Revisió Pla General Municipal i Plans Parcials aprovats

63. Informació detallada dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució.

Convenis Urbanístics

64. Informació detallada i precisa sobre els usos i destinacions del sòl del municipi.

 

E.2) Informació sobre licitacions d’obres públiques (4)

65. Els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques.

Licitacions d'Obres Públiques

- Licitacions de contractes d'Obres i Concessió d'Obres de la JGL (Buscar per Tipus de Contracte)

-  (Buscar per Tipus de Contracte)​

66. Les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants (mitjançant un enllaç directe i específic en la web) (si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web).

:

Contractes de la Junta de Govern Local (veure en pestanya “licitacions”)

Contractes del Ple (veure en pestanya “licitacions”)

67. El llistat d'empreses que han concorregut a cadascuna de les licitacions d'obres públiques convocades per l'Ajuntament.

​​ (veure en els perfils de la Junta de Govern Local i Ple en la pestanya "licitacions" filtrant pels tipus de contracte d'obres i concessions d'obres)

68. La relació de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants a l'Ajuntament, amb indicació de les obres i el seu import.

Any 2021:

Icono pdfLlistat_contractistes_obres_més_importants_2021.pdf

icono excelLlistat_contractistes_obres_més_importants_2021.xls

Icono documentoLlistat_contractistes_obres_més_importants_2021.csv

Any 2020: 

 Icono pdfLlistat_contractistes_obres_més_importants_2020.pdf

 Icono excelLlistat_contractistes_obres_més_importants_2020.xls

Icono documentosLlistat_contractistes_obres_més_importantes_2020.csv

Any 2019:

 Icono pdfLlistat de contractistes_obres més importants 2019

 Icono excelLlistat de contractistes_obres més importants 2019.xls

 Icono documentosLlistat de contractistes_obres més importants_2019.csv

 

E.3) Urbanisme i obres d'infraestructura (3)

69. Informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/s responsable/s; import pressupostat; període d'execució).

 Icono pdfObres públiques més importants en execució i finalitzades.pdf​

Icono excelObres públiques més importants en execució i finalitzades.xls

Icono documentosObres públiques més importants en execució i finalitzades.csv

70. Es tracta, almenys semestralment, informació sobre les obres d'infraestructura realitzades i si escau les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).

 Icono pdfObres públiques més importants en execució i finalitzades.pdf​

 Icono excelObres públiques més importants en execució i finalitzades.xls​

 Icono documentosObres públiques més importants en execució i finalitzades.csv

71. Es publiquen els indicadors: a) Inversió en infraestructures per habitant i b) Proporció d'ingressos de l'Urbanisme sobre els ingressos totals (s'indicaran en la web els conceptes inclosos com a Ingressos urbanístics: Llicències urbanístiques, IBI, ICIO, aprofitament urbanístic, alienació de terrenys, etc.).​

 Icono pdfIndicador inversió en Infraestructures

 Icono pdfIndicadors d'ingressos i despeses derivades de l'Urbanisme

Veure tots els indicadors econòmic-financers​​(a-indicador núm.32) (b-indicador núm.31)

 

F) DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ (9)

 

F.1) Visibilitat, canals i característiques de l'accés a la informació pública (6)

72. La web i/o el portal de transparència de l'Ajuntament destina un espai destacat o secció, fàcilment visible i clarament identificable, per a difondre el dret d'accés a la informació i per a facilitar l'accés a este procediment administratiu.

Dret d'accés a la informació pública

73. Existeix i està habilitat un procediment administratiu presencial (no electrònic) per a l'exercici de dret d'accés a la informació, i s'ofereix en tot cas a l'interessat/a informació sobre els passos a seguir, horaris i requisits.

Tramitació presencial mitjançant formulari (pdf) a presentar en les oficines del SAIC

74. Es posa a disposició en la secció o portal de transparència de l'Ajuntament, un formulari web -o un canal electrònic- per a formular sol·licituds d'accés a la informació pública.

Tramitació electrònica de sol·licituds d'accés a la informació pública (​​amb certificat digital)

75. El canal electrònic de sol·licituds d'accés permet diversos tipus d'identificació de l'interessat, tals com una adreça d'email, autenticació electrònica ordinària (v.g. usuari i password), que no precisen de l'obtenció/instal·lació de certificats digitals i/o l'aportació de dades fiscals.

Es poden presentar sol·licituds d'accés a informació pública mitjançant correu electrònic dirigit  a transparencia@aytosagunto.es sempre que la informació a la qual es pretenga accedir no afecte drets i interessos de tercers. Més informació ACÍ.

76. El canal electrònic de sol·licituds d'accés a la informació permet, d'una forma igualment accessible, donar seguiment a la tramitació de la petició per part de l'interessat/a, o existeix un seguiment centralitzat de la gestió d'aquests expedients que permet conéixer la seua situació.

Seguiment de la sol·licitud en la carpeta ciutadana

Contacte amb el departament de Transparència

77. Es facilita des de la web (o si escau el portal de transparència) de l'Ajuntament un canal fàcil i accessible per a la formulació de queixes o suggeriments en relació amb l'Accés a la informació.

Informació sobre Queixes, Suggeriments o Reclamacions en relació amb l'Accés a la Informació

 

F.2) Reclamacions i avaluació del dret d'accés a la informació pública (3)

78. Es difon d'una forma senzilla i clara en la web o en el portal de transparència de l'Ajuntament, les condicions i el procediment per a presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.

Informació sobre condicions i procediment per a presentar reclamacions per denegació d'accés a la informació

79. Està operativa i clarament visible en la web l'àrea o entitat municipal responsable davant la qual presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.

Informació sobre reclamacions

Consultes sobre denegació de sol·licituds accés a informació

 (Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana)

80. Es publicita en la web o en el portal de transparència de l'Ajuntament, informació estadística amb periodicitat bimestral almenys, de dades relatives a: Nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes; resoltes dins de termini; desestimades, en tot o en part; i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes.​

Estadístiques sobre sol·licituds d'accés a informació pública​