Proves d'accés

Accés ensenyaments professionals música

Per a iniciar els estudis a primer curs dels Ensenyaments Professionals és necessari superar una prova d'accés, mitjançant la qual es valorarà la maduresa, les destreses i els coneixements per a poder cursar els Ensenyaments Professionals. Aquesta prova es realitzarà en dues convocatòries anuals, juny i setembre. Aquesta prova està regulada pel Decret 158/2007 (article 9) i les ordres 28/2011 i 49/2015 (article 11 del text unit de les dos ordres).

 

Qui es pot presentar?

Qualsevol persona, encara que la legislació estableix una edat idònia per a cursar els Ensenyaments Professionals (segons l'article 2, apartat 5 de l'Ordre 49/2015):

 

​CURS ​EDAT IDÒNIA
​1r EP ​12 anys
​2n EP ​13 anys
3r EP​ ​14 anys
​4t EP ​15 anys
​5é EP ​16 anys
​6é EP ​17 anys

 

El concepte d'edat idònia s'estableix per a afavorir la coordinació i les convalidacions futures que es puguen donar amb els ensenyaments generals.

Els aspirants amb alguna discapacitat que necessiten algun tipus d’adaptació o mitjans per a la realització de la prova hauran de formular la corresponent petició concreta en el moment de sol·licitar la inscripció. A este efecte, hauran d’adjuntar a la sol·licitud un certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per l’administració competent.

 

Si el meu fill/a té menys de 12 anys, es pot presentar?

Sí, però necessita una autorització del Consell Escolar del Conservatori Professional de Música "Joaquín Rodrigo" de Sagunt per a poder presentar-se a la prova. 

Termini per a sol·licitar l'autorització serà de l'1 de febrer al 30 d'abril de l'any natural de realització de les proves. 

 

Si l'aspirant té més de 18 anys, es pot presentar?

Sí, però necessita una autorització del Consell Escolar del Conservatori Professional de Música "Joaquín Rodrigo" de Sagunt per a poder presentar-se a la prova.

El termini per a sol·licitar l'autorització serà publicat tant al tauler d'anuncis com en la página web del Conservatori.

 

Estructura de la prova:

Per a totes les especialitats instrumentals, excepte cant.

Es tracta d'una prova pràctica dividida en 3 exercicis eliminatoris, que es realitzen en el següent ordre:

1r Interpretació d'una obra, estudi o fragment elegit pel tribunal d'una llista de tres que presentarà l'alumne/a. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades.

2n Prova de capacitat auditiva i de coneixements teòric - pràctics.

3r Lectura a primera vista d'un fragment adecuat a l'instrument.

Per a l'especialitat de cant.

Es tracta d'una prova pràctica dividida en 2 exercicis eliminatoris, que es realitzen en el següent ordre:

1r Interpretació d'una obra, estudi o fragment elegit pel tribunal d'una llista de tres que presentarà l'alumne/a. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades.

2n Prova de capacitat auditiva i de coneixements teòric - pràctics.

 

Com es qualifica la prova?

Cadascuna de les parts es qualifica d'1 a 10 punts, arredonint amb un decimal si fóra necessari. És obligatori obtenir un 5 o més en cadascuna de les proves per a poder aprovar l'accés. La nota final de la prova serà el resultat de la mitjana aritmètica dels tres exercicis.

 

Publicació de la llista dels aspirants aprovats

Els resultats provisionals de la prova es publicaran com a màxim l'endemà del dia de la prova en els taulers d'anuncis del centre, en una llista ordenada de major a menor nota obtinguda pels aspirants. En el cas de l'alumnat amb una edat major de la considerada idònia, les seues qualificacions seran publicades en una llesta apart. Les persones interessades podran interposar una reclamació contra la llista provisional en el termini de tres dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació, mitjançant un escrit dirigit a la Direcció del centre. Una vegada resoltes les reclamacions, la Direcció publicarà la llista definitiva d'aspirants amb plaça i l'horari de matriculació en el centre. Si l'alumne aprova la prova però no arriba a obtenir plaça, quedarà en llista d'espera per si es produeixen baixes o renúncies de matrícula. Aquestes llistes d'espera caduquen el 31 de desembre de l'any de realització de la prova.

 

Adjudicacions de les places vacants per especialitats

Segons s’estableix en l’Orde 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l’Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que cursa les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana, als efectes d’orde de prelació en la matrícula (article 16), l’alumnat autoritzat per a realitzar les proves d’accés amb edats inferiors a les establides amb caràcter ordinari segons estableix l’article 7.1 d’esta orde,  tindrà la mateixa consideració que l’alumnat amb les edats ordinàries establides. És a dir, alumnat entre dotze i díhuit anys, per a les ensenyances professionals.

1) Després de cada convocatòria de les proves d’accés d’ensenyances professionals de Música, l’alumnat que haja realitzat les proves en el centre es matricularà, en cas que hi haja vacants en el curs i en l’especialitat d’accés, segons l’orde de prelació següent:

  • Alumnat que supere les proves d’accés a qualsevol curs de les ensenyances professionals amb l’edat ordinària.
  • Alumnat que supere les proves d’accés a qualsevol curs de les ensenyances professionals amb edats superiors als 18 anys.

Dins de cada apartat, l’alumnat es matricularà per orde de nota en la prova d’accés. Si hi ha alumnat amb la mateixa nota, l’orde de prelació per a la matrícula de l’alumnat serà l’establit en els criteris de desempat següents:

  1.  Aspirants amb l’edat idònia establida en la normativa.
  2. Menor diferència entre la qualificació més alta i la qualificació més baixa dels exercicis de la prova d’accés.
  3. En cas de coincidir els criteris de desempat anteriors, l’empat es resoldrà per sorteig. Pel que fa al sorteig, es farà ús de les lletres publicades per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per l’àmbit d’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

2) Alumnat d’ensenyances professionals que haja sol·licitat el trasllat de matrícula o alumnat del centre que ha sol·licitat la readmissió al centre i sempre que hi haja places vacants en el curs i en l’especialitat d’accés en el cas de Música, després d’haver matriculat l’alumnat que prové de les proves d’accés a les ensenyances professionals de Música. En cas que sol·liciten el trasllat o la readmissió més alumnes que llocs escolars hi haja, tindrà preferència, en primer lloc, l’alumnat que curse les ensenyances respectives amb l’edat idònia establida i, en segon lloc, l’alumnat amb major puntuació en la nota mitjana del seu expedient acadèmic.

 

Una vegada realitzada la matrícula de l’alumnat a què es refereix els apartats anteriors, l’alumnat continuarà matriculant-se, en cas de quedar llocs escolars vacants en el curs i en l’especialitat d’accés, d’acord amb l’orde de prelació següent:

  1. Alumnat que supere la prova d’accés en altres conservatoris o centres autoritzats. L’alumnat quedarà ordenat seguint el mateix orde de prelació establit per a l’alumnat que ha realitzat l’ingrés o l’accés en el centre, tenint en compte que en el cas d’ensenyances professionals, l’alumnat de la convocatòria ordinària tindrà preferència sobre l’alumnat de la convocatòria extraordinària.
  2.  Alumnat d’altres centres que sol·licita la readmissió. En cas que sol·liciten readmissió més alumnes que llocs escolars hi haja, tindrà preferència, en primer lloc, l’alumnat que curse les ensenyances respectives amb l’edat idònia establida i, en segon lloc, l’alumnat amb major puntuació en la nota mitjana del seu expedient acadèmic.

Una vegada iniciat el període lectiu del curs escolar, les places vacants que es produïsquen tindran el caràcter de places vacants sobrevingudes, l’adjudicació de les quals es realitzarà d’acord amb el que disposa l’article 18 d’esta orde. Les llistes d’espera per a cobrir possibles vacants sobrevingudes estaran vigents fins al 31 de desembre.