Pressupost 2021

El Ple de l'Excm. Ajuntament de Sagunt, en sessió extraordinària i urgent celebrada el 18 de març de 2021, ha acordat aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació, comprensiu del pressupost i plantilla de personal de la pròpia entitat i dels pressupostos de l'Organisme Autònom del Consell Local Agrari, empresa íntegrament municipal Societat Anònima de Gestió SA (SAG) i les previsions de la mercantil de capital majoritari municipal Aigües de Sagunt SA.

Termini per a presentar reclamacions: 15 dies comptadors a partir de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.