Pla personalitzat de pagaments

Informació sobre el pla

Què és el Pla Personalitzat de pagaments?

És un sistema especial de pagament dels tributs periòdics, que permet realitzar ingressos periòdics a compte del deute anual estimada, mitjançant per domiciliació bancària sense interessos en quotes mensuals. L'adhesió a el pla és voluntària per al ciutadà.

 

Quins tributs es poden incloure en el pla?

TOTS aquells tributs periòdics en els quals sigui el titular de el rebut (subjecte passiu) i la gestió recaptadora dels es realitzi per PADRÓ. És a dir, IVTM, Taxa de Guals, IBI (urbana, rústica i característiques especials), IAE, Taxa de recollida d'Escombraries, Taxa de quioscos, Taxa de Mercat Exterior i Taxa Mercat Interior, Cànon concessions administratives, Taxa de Conservatori i Preu Públic horts urbans.


No poden incloure les autoliquidacions, ni les liquidacions d'ingrés directe.

 

Quants terminis hi ha?

El subjecte passiu, podrà seleccionar la següent periodicitat de pagament:

a) Mensualment (10 quotes): el càrrec en compte es farà el dia cinc dels mesos de febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre i el dia dos de novembre (regularització), o el immediat hàbil posterior en qualsevol dels casos.

b) Trimestralment (4 quotes) el càrrec en el compte es realitzarà el dia Cinc dels mesos de febrer, maig, agost i el dos mes de novembre (regularització), o l'immediat hàbil posterior en qualsevol dels casos.


c) Semestral (2 quotes): el càrrec en compte es farà el dia cinc dels mesos dels mesos de febrer i setembre (regularització), o l'immediat hàbil posterior en qualsevol dels casos.

 

Com funciona?

Que la persona titular de l'rebut sol·liciti l'adhesió a el Pla Personalitzat de Pagament amb la sol·licitud normalitzada de pla personalitzat de pagaments degudament emplenada i adjuntat documentació necessària. L'import de les quotes es calcularà en funció dels padrons corresponents a l'exercici anterior, perquè les dades definitives de l'exercici es coneixeran quan neixi l'impost o taxa un cop coneguts es procedeix a la regularització de la quota. És important perquè l'import de les quotes carregades pot no ser igual al llarg de l'exercici de el pla. Les quotes que es carreguen són tractades com a ingressos a compte.


En qualsevol moment pots demanar un informatiu de el pla a les Oficines de l'SAIC o per registre electrònic.

 

Quins requisits són necessaris per a l'adhesió a el pla?

Per poder acollir-se a el pla la suma dels rebuts durant l'any anterior ha de ser igual o superior a 200 euros.

Has de tenir correu electrònic si pot ser certificat digital per rebre les notificacions electròniques.

1. Que se sol·liciti l'adhesió a el Pla Personalitzat de Pagament amb la sol·licitud normalitzada de pla personalitzat de pagaments degudament emplenada i registrada en el registre electrònic de l'ajuntament de Sagunt, la sol·licitud la podrà obtenir al web de l'ajuntament oa la seu electrònica. . S'ha d'adjuntar a la sol·licitud, el DNI / NIF / CIF i certificat bancari o similar on consti el titular del compte i l'IBAN.
2. Que hi hagi coincidència de personalitat entre els sol·licitants i els subjectes passius dels deutes en l'exercici pressupostari anterior i en el de la vigència de el Pla.
3. El sol·licitant ha de ser titular d'el rebut que vol incorporar a el pla o En cas de canvi de titular de l'objecte tributari, aquest canvi ha d'estar realitzat abans de la sol·licitud d'adhesió a el Pla Personalitzat de Pagaments.
4. En el supòsit d'actuar com a representant legal, que s'acrediti la seva representació.
5. Aportació de la domiciliació bancària.
6. No mantenir amb l'ajuntament deutes o sancions tributàries en període executiu, llevat que el contribuent tingui vigent un expedient de fraccionament de deutes tributaris en executiva, i que no hagi estat incomplert, per falta de pagament de qualsevol de les quotes establertes en el calendari de fraccionament. L'expedient de fraccionament indicat, s'ha d'haver sol·licitat en un termini anterior a sis mesos a la sol·licitud d'adhesió a el Pla Personalitzat de Pagaments.
7. L'interessat per acollir-se a el Pla de Pagament Personalitzat ha de presentar la sol·licitud en el termini indicat: entre el dia quinze de setembre fins el quinze de desembre o dia hàbil posterior de l'exercici anterior. A partir de la confirmació d'adhesió per notificació electrònica o avís quedarà adherit a el pla personalitzat de pagament per als exercicis següents a el de la sol·licitud, sempre que compleixi els requisits i la resolució sigui estimatòria en base als requisits establerts en els apartats anteriors. En el supòsit de no complir-se aquests requisits, i per tant sent denegatòria la sol·licitud, s'indicarà expressament a la persona interessada per Resolució.
8. Per als tributs adherits a el Pla Personalitzat de Pagament no es podrà sol·licitar fraccionament o ajornament de deutes tributaris en període voluntari regulat en els 44 a 54 de Reial Decret 939/2005 pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació.
9. És imprescindible l'aportació d'una adreça de correu electrònic per a les notificacions electròniques i número de telèfon mòbil per a les comunicacions que remeti l'Ajuntament. En la sol·licitud constarà un apartat per a les notificacions.
10. En un mateix pla personalitzat de pagament no poden incloure ingressos de dret públic que constin a nom d'un altre obligat tributari. Amb la sol·licitud d'adhesió es deixaran sense efecte les domiciliacions bancàries dels tributs automàticament i es mantindran la de el Pla Personalitzat de Pagament.
11. Un contribuent no pot mantenir més d'un Pla Personalitzat de Pagament en un mateix exercici.

 

Com sabré què està la sol·licitud acceptada?

Si compleix amb els requisits i no té deutes s'entendrà acceptat i rebrà un avís al seu correu electrònic, en cas de no complir els requisits se li requerir, si s'escau per esmenar la sol·licitud mitjançant un requeriment i si no esmena o incompleix requisits es realitzés una resolució desestimatòria de la sol·licitud.


Com obtenir justificants de pagament dels tributs?

Es podran obtenir els justificants de pagament dels tributs quan s'hagi finalitzat el pagament íntegre d'aquests i s'hagi passat el període de devolució dels rebuts domiciliats. És a dir, si l'última quota és al novembre el justificant es podrà obtenir al gener.

 

Què passa si venc un immoble o un vehicle durant la vigència de el pla?

En el cas de baixes dels objectes tributaris a nom de l'contribuent acollit a les modalitats de pagament mensual i trimestral es realitzaran dues regularitzacions quota; el dia 5 de maig i el dia 2 de novembre.


A més es pot demanar la baixa de l'objecte tributari en el pla personalitzat de l'immoble venut per facilitar la regularització. Es tramitaran d'ofici les devolucions que, si s'escau resultin a favor de contribuent, que tindran la consideració de devolucions derivades de la normativa tributària per l'excés d'import negatiu a què ascendeix la quota d'ajust. Seguint el procediment establert.


Com donar-se de baixa de el pla?

La cancel·lació o baixa de el pla podrà ser a sol·licitud de contribuent o d'ofici.
Els plans personalitzats de pagament, que hagin subscrit els subjectes passius, tindran validesa per temps indefinit, els plans de dupliquen any a any llevat que els subjectes passius tinguin deutes o sancions o no compleixin els requisits, aquests plans no es dupliquessin.
La cancel·lació en els plans personalitzat de pagament podrà ser:
 - En qualsevol moment a sol·licitud dels subjectes passius o el seu representant, havent d'assenyalar la data efecte de la sol·licitud, que podrà ser:
 - Per al proper exercici pressupostari.
 - En el mateix exercici, tenint en compte les següents dates: Les baixes sol·licitades abans del dia 15 o hàbil anterior tenen efecte al mes següent i les sol·licitades posteriorment a l'15 tindran efecte a partir del segon mes posterior. En el cas de sol·licitar la baixa en l'exercici.
 - Cal tenir en compte els que els rebuts que no estan totalment pagats i es trobi acabat el termini de voluntària passessin a Recaptació executiva amb el corresponent recàrrec.

 

Què passa quan es produeix un impagament d'una quota?
Des del moment en què l'Ajuntament tingui coneixement de l'impagament d'un dels terminis distribuirà proporcionalment l'import impagat entre la resta dels terminis pendents de pagament (si és el primer impagament) sempre que:
 - no es produeixi l'impagament de més de dues quotes en un exercici i que el termini retornat no sigui l'últim
 - L'impagament de dos terminis, en la forma establerta, determina la cancel·lació automàtica de el pla personalitzat de pagament. Es comunicarà per mail aquesta cancel·lació.


Impagament per qualsevol d'aquests motius:

- Que l'Entitat Bancària no atengui la domiciliació indicant
Algun dels següents motius.

No domiciliat

- Ordre de el client, per qualsevol motivo.-

- Error en la domiciliació. Error en la domiciliació.

La data en què tindrà efecte la Cancel·lació de el Pla Personalitzat de Pagament serà la de comunicació per l'Entitat Bancària corresponent.

En el moment de la cancel·lació de l'P.P.P., els rebut que no estiguin totalment pagats i es trobi acabat el termini de pagament en voluntària, passaran a Recaptació Executiva amb els corresponents recàrrecs

 

Es pot canviar el compte bancari de càrrec durant la vigència d'un pla?

Es pot canviar el compte realitzant la sol·licitud normalitzada (apartat modificació del compte bancari) degudament emplenada i signada adjuntant DNI, certificat bancari o similar on consti IBAN nº de compte i titular del compte.