Normes per a la participació en la Sala Municipal d'Exposicions

Sala Municipal d'Exposicions del Centre Cívic Antic Sanatori

1.    Podrán participar artistes nacionals o internacionals residents a Espanya.  
2.    Per a poder participar, els interesats haurien d'aportar projecte expositiu, un dossier fotogràfic de l'obra i currículum vitae; podent presentar-lo a l'Arxiu Municipal, C/ Camí Reial 63-65, 46500 Sagunt, o per qualsevol dels mitjans recollits en l'art. 38.4 de la Llei 30/1992 modificada per la Llei 4/1999, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3.    Els projectes presentats que compleixin amb els requisits expressats en aquestes normes seran seran examinats per una comissió avaluadora que establirà el calendari d'exposicions en context amb la programació de les altres sales municipals.. La data d'exposició serà comunicada a l'autor/a almenys amb dos mesos d'antelació.
4.    Les despeses d'enviament correran a càrrec de l'autor/a, no fent-se càrrec l'Ajuntament dels desperfectes que per causes de l'enviament puga tenir el material remès. Per a més informació dirigir-se a la mateixa adreça o al telèfon 96-265.58.65 i a la web: www.aytosagunto.es
5.    L'Ajuntament de Sagunt es compromet a:
·      Organitzar una exposició monogràfica de l'obra, de comú acord amb l'autor/a i per un període no inferior a 30 dies.
·      Editar tríptic de presentació de l'exposició.
·      Mantenir i vigilar la sala durant l'exposició, respectant l'horari d'obertura i tancament.
·      Difondre l'exposició a través dels mitjans habituals.
6.    Els autors i autores de les propostes es comprometen a:
·      Aportar a l'organització els textos i les fotografies necessaris per a l'edició de la targeta i la difusió de l' exposició.
·      Transportar l'exposició en les dates que l'organització indique, sent el transport de les obres per compte i risc de l'autor/a. L'Excm. Ajuntament de Sagunt no es farà responsable de l'enviament del material a exposar.
7.    Qualsevol dubte o incidència serà resolta per l'organització, podent-se  interpretar aquestes normes en benefici de la programació. El fet de participar en aquesta convocatòria suposa l'acceptació d'estes bases.
logo centro cívico