Compte General 2023 (En tramitació)

​El contingut del Compte General estarà integrat per, els comptes anuals de la pròpia entitat, les de cadascun dels seus organismes autònoms dependents i les de les societats mecantils que pertanguen al 100% a l'Entitat Local.

A. Ajuntament de Sagunt.
B. Consell Local Agrari.
C. Sociedad Anónima de Gestión SAG.
A aquest conjunt de comptes se li afegirà com a documentació complementària els comptes anuals de les societats marcantils que estiguen participades de forma majoritària per l'Entitat local.
D. Aigües de Sagunt, SA (Sociedad participada en un 51% per l'Ajuntament de Sagunt).
 
En 2018 per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) s'adscriu a l'Ajuntament de Sagunt la següent fundació:
E. Fundació de la Comunitat Valenciana del Patrimoni Industrial i Memòria Obrera del Port de Sagunt.