Cost efectiu dels Serveis 2021

​​L'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, estableix que totes les Entitats Locals calcularan abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i , si escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o dependents, corresponent a l'exercici immediat anterior.

La metodologia de càlcul ha sigut desenvolupada per la següent normativa: