Compte General 2018

Compte General 2018

E​​​​​l contingut del Compte General estarà integrat per, els comptes anuals de la pròpia entitat, les de cadascun dels seus organismes autònoms dependents i les de les societats mecantils que pertanguen al 100% a l'Entitat Local.
A. Ajuntament de Sagunt.
B. Consell Local Agrari.
C. Sociedad Anónima de Gestión SAG.
D. Fundació de la Comunitat Valenciana del Patrimoni Industrial i Memòria Obrera del Port de Sagunt (adscrita per la IGAE en 2018)​​
 
A aquest conjunt de comptes se li afegirà com a documentació complementària els comptes anuals de les societats mercantils que estiguen participades de forma majoritària per l'Entitat local.

E. Aigües de Sagunt, SA (Sociedad participada en un 51%). D. Aigües de Sagunt, SA (Sociedad participada en un 51%).​​