Unitat de Mediació Policial

Mediació per a la resolució de conflictes entre veïns

Logo umepol
INFORMACIÓ SERVICI DE MEDIACIÓ POLICIAL

 

QUÈ ÉS? És una tècnica que utilitza la Policia Local per a ajudar les persones a resoldre de la millor manera possible i ràpida les situacions de confl icte que poden sorgir en la vida diària, amb lʼobjectiu que evitar que estes situacions acaben en processos penals o administratius llargs i/o penosos, que acaben trencant relacions.

QUIN ÉS EL SEU OBJECTIU? És la mediació per a la resolució de conflictes entre veïns, utilitzant la comunicació, el lema és “parlant sʼentén la gent”.

QUIN ÉS EL SEU COST? El servici prestat no suposa cap cost per al ciutadà.

QUI POT OFERIR ESTE SERVICI? La Policia Local de Sagunt, a través dʼuna Unitat de Mediació Policial.

QUÈ ASSUMPTES ES TRACTEN? Qualsevol conflicte sorgit de la convivència ciutadana podrà ser susceptible dʼatendreʼs pel dit servici, sempre que existisca voluntarietat per totes les parts i predisposició a parlar amb lʼobjectiu de donar una solució consensuada i acceptada al problema plantejat. Per a això comptarà amb lʼajuda dʼun Policia Local, que actuara com tercer, de forma confidencial, neutral i imparcial.

COM ES POT SOL·LICITAR EL SERVICI? Per mitjà dʼinstància general o document a este efecte que sʼhaurà de presentar en el Registre General de lʼAjuntament de Sagunt, exposant de forma breu el conflicte pel qual sol·licita i aportant les dades de filiació i telèfon necessaris per a poder comunicar-se a la major brevetat amb la part demandant.

PER A MÉS INFORMACIÓ: Personant-se en la Central de la Policia Local de Sagunt ubicada av. Fausto Caruana s/n en horari de 08.00 a 20.00 hores o cridant al telèfon 962.655.884.

 

d e s c a r r e g a r  f u l l e t   |   s o l · l i c i t u d  d e  m e d i a c i ó