Plataforma de Contractació del Sector Públic

Accés a la plataforma de Contractació del Sector Públic

L'Ajuntament de Sagunt publica les seues licitacions i contractes en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

icono PLSCP

Prema ACI per a accedir al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Sagunt a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

​Normativa vigent en materia de Contractació Pública: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i normativa de desenvolupament.