Despeses de caixa fixa

 


L'article nou de la Llei 2/2015 de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, determina l'obligatorietat de publicar la informació relativa a les despeses de caixa fixa desagregats per centres directius.