Consell de Pau i Solidaritat

Reglament, composició, membres ...

Reglament

El Consell Municipal de Pau i Solidaritat és un òrgan de participació municipal creat per a articular la cooperació a Sagunt i estendre el concepte de la solidaritat cap als pobles més desfavorits del planeta per lluitar contra la pobresa avançant amb l'Ajuntament i les entitats locals vers una ciutat més solidària.

La principal línia d'actuació és promoure la sensibilització ciutadana destinada a conèixer millor l'estat real del món i a crear-ne una consciència crítica, l’educació per al desenvolupament sostenible i els projectes de cooperació descentralitzada.

El Consell esdevé el lloc de trobada, informació i debat de les ONGD i altres entitats locals interessades i té per funcions reglamentaries fer propostes en relació als criteris i prioritats d’actuació municipal en el camp de la cooperació, la sensibilització o l'educació per al desenvolupament axí com incidir en l'elaboració dels pressupostos municipals destinats a aquesta finalitat.

Tambe pot ser encomanat per emetre informes previs a l'adopció d'acords municipals que afecten a aquesta àrea així com sol·licitar als òrgans de govern municipals la informació que es considere adient sobre la tramitació o resolució d'expedients municipals que competeixen a l'àmbit de la cooperación internacional al desenvolupament.

 

Com pots participar al Consell?

La composició del Consell queda oberta a representants d'altres entitats que, treballen en la localitat en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, la sensibilització i de mediació intercultural i sol·liciten participar en el Consell.

 

Composició

· La Presidència formada per l'Alcaldessa o Alcalde o Regidora o Regidor en qui delegue, que serà el seu President.

· Representants, titulars o suplents, de les ONG o entitats presents a Sagunt, que desenvolupen la seua activitat en l'àmbit d'actuació del Consell .

· Secretaria: el Secretari o Secretària General de l'Ajuntament o persona o funcionària del mateix en qui es delegue .

 

Membres actuals del Consell de Pau i Solidaritat

· Fundació ADRA

· Manos Amigas

· La Tenda de Tot el Món

· Moverdre Acull

· Salud, Educación y desarrollo

· Escoles Solidaries