1851925T Instruccions, criteris interpretatius i protocols tècnics relatius al planetjament urbanístic de Sagunt

Art. 239.4 y 57.10 Decret Legislatiu 1/2021 TRLOTUP