Compte General 2017

Compte General 2017

El contingut del Compte General estarà integrada per, els comptes anuals de la pròpia entitat, les de cadascun dels seus organismes autònoms dependents i les de les societats mercantils que pertanguen al 100% a l'Entitat local.

A. Ajuntament de Sagunt.
B. Consell Local Agrari.
C. Sociedad Anónima de Gestión SAG.
A aquest conjunt de comptes se li afegirà com a documentació complementària els comptes anuals de les societats mercantils que estiguen participades de forma majoritària per l'Entitat local.
D. Aigües de Sagunt, SA (Sociedad participada en un 51%). D. Aigües de Sagunt, SA (Sociedad participada en un 51%).