Consell Local Agrari

Organisme autònom per a la gestió dels servicis agrícoles municipals
NIF P-9622204-G

Consell Local Agrari

Són funcions d'aquest organisme autònom local la gestió dels serveis agrícoles municipals, i en particular, el desenvolupament i execució d'obres i serveis agrícoles, la conservació, vigilància i custòdia de camins i instal·lacions en el mitjà agrari, la promoció i desenvolupament de l'agricultura, l'assessorament a l'Ajuntament de Sagunt en temes de la seua competència, col·laborar administrativament amb l'Ajuntament en les tasques d'inspecció urbanística en el sòl no urbanitzable, així com en la tramitació de llicències urbanístiques en aquesta classe de sòl per a obres destinades a l'ús agrícola, etc..

Son organs de govern i administració del Consell Local Agrari de Sagunt:

  • El Consell Rector
  • El President i el Vicepresident
  • El Gerente
  • Els altres òrgans complementaris que el Consell Rector acorde crear.

Consell Rector: És l'òrgan que assumeix el govern i la gestió superior de l'organisme, el nombre del qual de membres no podrà ser inferior a tres, i s'integra pels següents membres:

El Presidente, que serà el Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Sagunt el qual podrà delegar aquesta representació en un regidor de la Corporació municipal.

El Vicepresident, que serà el regidor que a tal efecte designe l'Alcalde. En el cas que aquest delegara la presidència en el vicepresident, la vicepresidència podrà ser ocupada per un altre regidor de la Corporació designat pel mateix Alcalde.

Actualment la Presidència l'ostenta la regidora, Dª. Ana María Quesada Arias, havent sigut designada com a Vicepresidenta la també regidora de la corporació Dª. Natalia Antonino Soria​.

Els vocals, que seran nomenats pel Ple municipal en aplicació dels següents criteris:

  • Un vocal designat per cada grup polític municipal, excepte per aquells que ostenten la presidència i la vicepresidència, entre els qui tinguen la condició de regidor de la Corporació a proposta de l'Alcalde.
  • Un nombre de vocals, nomenats pel Ple de la Corporació d'entre els membres del Consell Sectorial Agrari que no tinguen la condició de membre de la Corporació, que haurà de ser inferior en un al nombre de vocals designats pels grups polítics municipals, inclòs el president i el vicepresident.

La sede del Consell Local Agrari està en Pl. Trinitat, Nº 2 de Sagunt.
Telèfon. 96.265.58.85

Els Organismes Autònoms

Són ens descentralitzats amb personalitat jurídica pròpia per a la gestió de determinades matèries de competència municipal.
Són creats pel Ple de la Corporació, tractant-se de persones jurídic-públiques depenents de la Corporació.
Es regulen per l'establit en els seus Estatuts que són aprovats pel Ple de la Corporació, i en els quals s'estableixen els seus òrgans i competències, podent rebre la denominació d'organisme autònom o fundació municipal.
En tot cas, els seus Pressupostos anuals s'integren en el Pressupost General de la Corporació que és aprovat per l'Ajuntament Ple.