Informes d'execució 2016

Informes d'execució 2016

- Informes trimestrals d'Execució Pressupostària i modificacions de Crèdits (relació que s'acompanya) 
- Informes de morositat