OMIC - Informació general

OMIC - Informació general

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

La Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) es un servei públic totalment gratuït que té, entre altres, les següents finalitats:
a) Informar i orientar al consumidor sobre l'exercici dels seus drets.
b) Rebre denúncies i reclamacions dels consumidors pera enviar-les a les entitas o els organismes corresponents.

 

ON PODEU TROBAR-NOS

Sagunto ciutat: dilluns i dimecres de 9 a 14 hores al Camí Reial 65. Telèfon: 962655858

El Port de Sagunt: dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 hores a la Tinència d'Alcaldía.Telèfon: 962655895

 

LA CONSIDERACIÓ DE CONSUMIDOR O USUARI.

Segons la Llei  General per a la Defensa de Consumidors o Usuaris, es tractaria de tota persona que adquireix, utilitza o gaudeix d'algún producte o servei, sempre que ho faça corn a destinatario final. (una empresa no estaría enquadrada en el concepte)

 

TEMES EN ELS QUALS L'OMIC ÉS COMPETENT

Compra de productes, contractació de serveis, assegurances, entitats financeres, compra d'habitatges vivendes ,subministraments (gas, electricitat..), telefonia i comunicacions en general.

ALGUNS TEMES QUE NO SÓN COMPETÈNCIA DE L'OMIC

A vegades es plantegen se plantean qüestions que no contempla la normativa en matèria de consum i que són competència d'altres organismes, per la qual cosa l'OMIC no pot intervindre i ha de tramitar la vostra sol·licitud al servei corresponent o informar-vos sobre on podeu acudir.
Destaquem:

  • Qüestions derivades de la convivència en comunitats de propietaris.
  • Desnonaments d’habitatges de lloguer.
  • Informació sobre productes concrets o empreses.

 

EL DRET A RECLAMAR DAVANT D’UN ORGANISME PÚBLIC I/O EN ESTABLIMENT COMERCIAL DAVANT DE L’ORGANISME PÚBLIC

 

En aquesta pàgina podreu accedir a l’imprés que es facilita a les nostres oficines per a emplenar lo. Han de ser presentats dos originals signats en el registre d’ent rada de l’Ajuntament.

Tingueu present que per a poder iniciar els tràmits d’una reclamació cal que l’OMIC dispose de la màxima documentació que estiga relacionada amb la qüestió plantejada. En aquest sentit es pot adjuntar: còpia de la factura, garantia, pressupost i altres documents que es consideren necessaris.

MODEL DE RECLAMACIÓ: Descarregueu el model en format PDF

 

A L'ESTABLIMENT COMERCIAL

Què és el full de reclamació / denúncia

És un mitjà a la disposició de les persones consumidores i usuàries perquè puguen formular denúncies i reclamacions en el mateix lloc on es produeix el fet que les motiva.

- Els establiments estan obligats a exhibir al públic un cartell on s’an uncie la disponibilitat dels fulls de reclamació.

- L’organisme receptor del full acusarà recepció al reclamant i podrà donar trasllat a l’establiment o empresa.

- Es pot reclamar per no tindre’l o per negar se a facilitar lo.

 

Què ha de fer-se amb el full de reclamacions?

Una vegada emplenades les dades, és necessari que s’adjunten tots els documents rellevants relacionats amb la denúncia o reclamació efectuada, igual que les proves que puguen aportar se (mostres de producte, contracte, dictàmens tècnics, etc.).
Si es tracta de reclamacions derivades de lloguer d’habitatge o assegurances, cal, a més de la documentació relacionada, la fotocòpia del contracte de lloguer o la pòlissa de l’assegurança.
La persona consumidora o usuària ha de remetre el full de reclamació com més prompte millor.

  • Original: per a l’OMIC o per a la Delegació Territorial d’Indústria, Comerç i Turisme.

  • Còpia verda: per al reclamant.

  • Còpia rosa i groga: han de quedar en possessió de l’establiment o l’empresa.

 

RECORDE

La informació és la millor garantia per a evitar qualsevol engany.

  • És millor sol·licitar un pressupost abans de contractar un servei.
  • Els preus són lliures, per la qual cosa és convenient comparar preus i serveis.
  • Abans de reclamar és convenient posar se en contacte amb l’empresa. Generalment éUn símbol de qualitat és l’adhesió de les empreses al sistema arbitral de consum com a manera de resoldre conflictes.

 

El fet de presentar una reclamació no significa que es tinga la raó.

 

Per al cas que es vulga exercir el dret a reclamar, cal emplenar un imprés que facilita l’OMIC, en què han de constar les dades del consumidor, els de l’empresa o professional objecte de la queixa, una succinta explicació dels fets i allò que es d esitge aconseguir. Aporteu fotocopiada tota la documentació relacionada amb el problema.