Informació Trimestral

L'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre que modifica Ordre HAP/2105/2012, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (d'ara en avant Ordre), estableix l'obligacions trimestrals de subministrament d'informació per les Entitats Locals (art. 16).

Per la seua part la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, estableix en el seu article 17 la informació de caràcter pressupostari, financer i comptable que ha de publicitar-se.

En aquest apartat es pot accedir a aquesta informació.