Modificacions pressupostàries

La quantia i finalitat dels crèdits continguts en els pressupostos poden modificar-se durant l'exercici, dins dels límits legalment establits, mitjançant les següents figures:

  1. Incorporacions de crèdit.
  2. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
  3. Ampliacions de crèdit.
  4. Transferències de crèdit.
  5. Generacions i anul·lacions de crèdit.