PMP i Morositat

​​La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, introdueix el concepte de període mitjà de pagament com a expressió del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les administracions Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mitjà de pagament que hauran de calcular d'acord amb una metodologia comuna.

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials defineix la morositat com l'incompliment dels terminis contractuals o legals de pagament.