Modificacions pressupostàries

La quantia i finalitat dels crèdits continguts en els pressupostos poden modificar-se durant l'exercici, dins dels límits legalment establits, mitjançant les següents figures:

a) Incorporacions de crèdit.

b) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

c) Ampliacions de crèdit.

d) Transferències de crèdit.

e) Generacions i anul·lacions de crèdit.