Bonificacions fiscals per instal·lació de plaques solars

Informació sobre les bonificacions

Per la instal·lació de plaques solars hi ha bonificació en l'Impost sobre Béns immobles i l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

 vivienda placa solar

En l'Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres::

Bonificació: 70% a favor de les construccions, instal·lacions i obres en les quals s'incorporen sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a autoconsum, per la part del pressupost destinat a aquest efecte. L'aplicació d'aquesta bonificació està condicionada al fet que les instal·lacions per a la producció de calor incloguen col·lectors que disposen de la corresponent homologació de l'Administració competent. Aquesta bonificació s'aplicarà exclusivament sobre la part del pressupost de les obres que corresponga a les instal·lacions del sistema d'aprofitament tèrmic i elèctric de l'energia solar.

 

Tramitació

La bonificació ha de sol·licitar-se dins del termini per a presentar l'autoliquidació, que és 6 mesos posteriors a la notificació de la llicència d'obres, en el moment de presentar la declaració responsable, si l'autorització administrativa es gestiona d'aquesta manera. A la sol·licitud hauran d'adjuntar-se els següents documents::

  • Aquells que acrediten la concurrència dels requisits en cada supòsit i justifiquen la pertinença de la bonificació.
  • La identificació de la llicència d'obres o urbanística, o en el seu cas, l'ordre d'execució o declaració responsable, que empare la realització de les construccions, instal·lacions o obres.
  • El pressupost desglossat de la part de l'obra que corresponga a les instal·lacions del sistema d'aprofitament tèrmic i elèctric de l'energia solar.

 

Per a més informació, consulte l'article 7 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Ordenança

 

En l'Impost sobre Béns immobles..

Tipus de bonificació:

  • Bonificació del 30 per cent en la quota íntegra de l'impost, durant els 10 primers anys següents a la seua instal·lació, els immobles que hagen instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic de l'energia provinent del sol, no resultant obligatòria la seua instal·lació segons la normativa específica en la matèria.
  • Bonificació del 30 per cent en la quota íntegra de l'impost, durant els 10 primers anys següents a la seua instal·lació, els immobles que hagen instal·lat sistemes d'aprofitament elèctric de l'energia solar, no resultant obligatòria la seua instal·lació segons la normativa específica en la matèria.
  • Bonificació serà del 50 per cent, si simultàniament a la instal·lació de sistemes per a l'aprofitament tèrmic de l'energia provinent del sol, s'instal·len sistemes d'aprofitament elèctric de l'energia solar, en les mateixes condicions.

 

Límits a la bonificació: L'import de la bonificació anual no podrà superar el 10 per cent del cost d'execució material de la instal·lació i estarà limitada a 250 euros en el cas d'immobles d'ús residencial i a 4.000 euros en els restants usos.

 

Condicions de la bonificació: L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions incloguen col·lectors que disposen de la corresponent homologació de l'Administració competent, i que compten amb el corresponent títol habilitant per a la seua instal·lació, ja siga mitjançant llicència d'obra o declaració responsable, segons siga procedent.

 

Tramitació:

La bonificació es concedeix prèvia sol·licitud pel contribuent, a la qual haurà d'acompanyar:

  • La documentació justificativa de l l'homologació dels col·lectors per part de l'administració competent.
  • La documentació justificativa del títol habilitant per a la seua instal·lació (llicència d'obra o declaració responsable).
  • Pressupost detallat del cost d'execució material de la instal·lació.

 

Instal·lació de plaques solars en habitatge col·lectiu (quan no siguen obligatòries segons la normativa específica).

En el supòsit que la instal·lació es realitze en habitatge col·lectiu el benefici fiscal s'aplicarà, en ells mateixos termes i amb els mateixos requisits anteriors, exclusivament als veïns que hagen contribuït a sufragar la instal·lació. Excepte en el límit del 10% del cost d'execució material de la instal·lació, que en aquest cas es referirà a la part del cost que haja assumit cada veí. Aquestes circumstàncies hauran d'acreditar-se documentalment en la seua sol·licitud.

 

Instal·lacions realitzades anteriorment.

Les bonificacions anteriors s'aplicaran, en les mateixes condicions, a les instal·lacions ja realitzades pel temps que els reste fins al compliment dels 10 primers anys següents a la seua instal·lació.

 

En aquests casos el contribuent, a més de la documentació assenyalada en l'article, haurà d'adjuntar a la sol·licitud la documentació justificativa de la data d'instal·lació.

 

Per a més informació, consulte l'article 8.3 i la disposició transitòria primera de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns immobles (IBI). Ordenança