Incorporació dels Romanents

La Incorporació dels Romanents de Crèdit implica una modificació al pressupost de despeses que exigeix la tramitació del corresponent expedient en el qual s'acredita la suficiència d'ingressos per al seu finançament.Suposa la passada o trasllat del crèdit no gastat de l'exercici anterior a l'exercici corrent.