Transferències de crèdit

​Transferència de crèdit és aquella modificació del Pressupost de despeses mitjançant la qual, sense alterar la quantia total d'aquest, s'imputa l'import total o parcial d'un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.