Ajudes a emprenedors

AYUDAS A EMPRENDEDORES

Qui poden sol·licitar-les?

Persones físiques o jurídiques que inicien una activitat productiva en el terme municipal de Sagunt des de l’1 de gener de l’any de la convocatòria.

Quins requisits han de complir?

  1. No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició previstes en l’art. 13 de la Llei General de Subvencions.
  2. Que el domicili fiscal de l’activitat productiva estiga en el terme municipal de Sagunt. El trasllat de domicili fiscal (per tant, el trasllat de l’activitat productiva) no genera dret a gaudir d’esta subvenció per al foment de l’activitat emprenedora, atés que és un canvi de domicili.
  3. No haver gaudit d’ajudes per al foment de l’activitat emprenedora de l’Ajuntament de Sagunt en els últims 3 anys.
  4. No tindre deutes pendents amb l’Ajuntament de Sagunt.

No podran gaudir d’esta subvenció:

  • Les administracions públiques, les societats públiques ni altres entitats vinculades o que en depenguen.
  • Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.
  • Les societats anònimes.

Quina quantia poden sol·licitar?

La quantia de l’ajuda a percebre per la persona beneficiària serà del 100 % de les despeses de primer establiment i funcionament inicial, amb un màxim de 5.000 euros.

L’import de la subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes, públiques o privades, supere el cost de l’activitat subvencionada.

 

TEXT COMPLET DE L’ORDENANÇA REGULADORA:

tosagunto.es/media/ng3la2yc/ordenanza_emprendedurismo.pdf