EMPUJU

EMPUJU

EMPUJU

Descripció del programa i requisits

Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per part d’entitats locals.

Esta actuació pretén incrementar l’ocupabilitat de les persones joves a través de la pràctica professional, al mateix temps que dota les entitats locals de mitjans humans addicionals que els permeten realitzar actuacions específiques en l’àmbit de les seues competències i els proporciona una major capacitat de resposta davant la conjuntura derivada per la incidència de la covid-19 en el seu territori.

Convocatòries

2021. 9 persones contractades, 1 any. 280.964,76 € de subvenció.