Instal·lació de plaques fotovoltaiques

Informació per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques o solars

De conformitat amb el que s'estableix en l'Ordenança de Plaques Solars aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Sagunt el 10/09/20 i publicada en el BOP el 15/10/20, el procediment a seguir segons article 8 i mancant les instàncies específiques que es puguen incloure en la SEU ELECTRÒNICA la documentació a aportar serà la següent segons els casos:

DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBRES (article 8.3) amb caràcter general per a Instal·lacions sobre una construcció preexistent. (excepte les quals obligatòriament hagueren de tramitar-se mitjançant llicència d'obres en els supòsits que es recullen més a baix) (article 8.4).  Accés al document

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES (article 8.4) per a Instal·lacions sobre construcció preexistent, quan les instal·lacions que s'implanten en l'àmbit del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de Sagunt (P.E.P.C.H.A.S) o en pomes amb zonificació residencial Z0 en el PGOU de Sagunt.  Accés al document

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR: La documentació a aportar en els dos supòsits anteriors juntament amb la instància que procedisca bé de Declaració Responsable o Sol·licitud de llicència d'obres serà la següent:

Amb caràcter general:

- Memòria descriptiva, que inclourà:

  • Justificació dels paràmetres especificats en aquesta ordenança, incloent-hi justificació gràfica.
  • Pressupost de les instal·lacions.

- Addicionalment s'acompanyarà d'una separata del preceptiu projecte tècnic, bé quan es tracte d'instal·lacions fotovoltaiques de potència superior a 10 Kw, bé quan es tracte d'instal·lacions solars ACS de potència superior a 70 Kw de potència tèrmica. L'objecte d'aquesta separata serà exclusivament:

  • Anàlisi de la capacitat portant de l'immoble sobre el qual s'assentisca la instal·lació.
  • Anàlisi de la capacitat de resistència dels elements a instal·lar respecte de totes les accions externes que es puguen generar (vent, etc.)

En la documentació aportada s'haurà de justificar el compliment dels paràmetres especificats en l'article 12 de l'esmentada Ordenança municipal de plaques solars.

- Es deurà també aportar bé el justificant del pagament de l'ICIO o justificant de sol·licitud de bonificació presentada en Gestió Tributària.

Tot això pel que fa a la instal·lació d'edificacions preexistents ja que pel que fa a les Instal·lacions accessòries d'una construcció de nova planta aquestes estaran incloses en el projecte bàsic que es presente per a la tramitació de la llicència que haurà de presentar en Urbanisme o Activitats depenent si l'ús de l'edificació és habitatge o el desenvolupament d'una activitat.


Per a la resta s'estarà al que es recull en l'esmentada Ordenança i resta de normativa d'aplicació i el que resulte de l'informe que emeten els Tècnics Municipals a la vista de la documentació aportada.